آلبوم من ◂ عکس حسین حیدر همراه با آقای مکارم شیرازی