نقد شیخ محمد عبد الوهاب از درون
34 بازدید
نقش: مترجم
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : اردو
در این پژوهش «نقد اندیشه وهابیّت از درون» بوده است و همین مساله باعث شد نقد وهابیّت باید از درون اندیشه وهابی انجام شود نه از بیرون. منظور از نقد بیرونی، نقدی است که منتقدان وهابیّت یعنی شیعیان دوازده امامی یا صوفیه انجام داده اند. همچنین مقصود از نقد درونی وهابیّت نقدی است که برخی روشنفکران وهابی یا گروه اخوان المسلمین مطرح کرده اند.