ندامت معاویه از قتل حجر بن عدى
43 بازدید
تاریخ ارائه : 5/6/2013 6:12:00 PM
موضوع: تاریخ و سیره

سوال:

معاویه ندامت خویش از قتل حجربن عدى را چگونه ابراز نموده است؟پاسخ: در تاریخ الیعقوبى آمده است: روایت شده است که معاویه مى گفت : پس از آن که حجر و یارانش را کشتم ، دیگر خود را بردبار نمى شمارم .(1)
و نیز در تاریخ الطبرى ـ به نقل از ابن سیرین ، درباره معاویه ـ آمده است : به ما چنین رسیده است که معاویه هنگام مرگش خُرخُر مى کرد و مى گفت : اى حُجر! روز دادخواهىِ تو از من طولانى خواهد بود (2).(3)1. تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 231 .2. تاریخ الطبری : ج 5 ص 257 و ص 279 ، الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 500 کلاهما نحوه .3. محمد محمدى رى شهرى، دانش نامه امیرالمؤمنین، ج 13، ص 169.