واکنش عایشه نسبت به قتل حجربن عدى
43 بازدید
تاریخ ارائه : 5/7/2013 8:01:00 AM
موضوع: تاریخ و سیره

سوال:

عایشه پس از شنیدن خبر قتل حجربن عدى توسط معاویه به او چه گفت؟پاسخ: در تاریخ الیعقوبى آمده: عایشه به معاویه که به حج آمده و بر او وارد شده بود ، گفت : اى معاویه! آیا حجر و یارانش را کشتى؟ چه شد که بردبارى ات دور و پوشیده ماند؟ بدان که من از پیامبر خدا شنیدم که فرمود : «گروهى در مَرْج عَذراء به قتل رسند که اهل آسمان به خاطر [قتل] آنان خشم مى گیرند» .
معاویه گفت : اى مادر مؤمنان! مرد رشیدى که [مرا بازدارد] ، نزدم نبود .(1)
و نیز در الأغانى ـ به نقل از عبد الملک بن نَوفل ـ آمده : عایشه مى گفت : اگر چنین نبود که ما چیزى را دگرگون نکردیم مگر آن که وضع ما بدتر از قبل شد ، به خاطر قتل حجر بر مى آشفتیم . هان! به خدا سوگند ، تا آن جا که من مى دانم ، از آغاز مسلمان شدنش هماره در حج و عمره بود (2).(3)1. تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 231 ; تاریخ الطبری : ج 5 ص 257 ، الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 500 کلاهما نحوه ولیس فیهما قوله(صلى الله علیه وآله) .2. الأغانی : ج 17 ص 158 ، تاریخ الطبری : ج 5 ص 279 ، الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 499 .3. محمد محمدى رى شهرى، دانش نامه امیرالمؤمنین، ج 13، ص 169.