اعتراض حجربن عدى نسبت به مغیرة بن شعبه
57 بازدید
تاریخ ارائه : 5/7/2013 8:08:00 AM
موضوع: تاریخ و سیره

سوال:

چرا حجربن عدى همواره نسبت به رفتار و سخنان مغیرة بن شعبه اعتراض مى نمود؟پاسخ: در الأغانى ـ به نقل از مُجالد بن سعید همْدانى و صقعب بن زُهَیر و فُضَیل بن خدیج و حسن بن عُقْبه مرادى ... ـ آمده: چون مغیرة بن شعبه ، فرماندار کوفه شد ، بر منبر مى رفت و على بن ابى طالب (علیه السلام) و پیروانش را نکوهش مى کرد و به آنان طعنه مى زد و قاتلان عثمان را نفرین مى نمود و براى عثمان ، آمرزش مى طلبید و او را از [انتقادها] مبرّا مى شمرد .
حجر بن عدى هم برمى خاست و مى گفت : (اى مؤمنان! هماره به عدالت برخیزید و براى خدا شهادت دهید ، هر چند به زیان خودتان باشد)(1) . من شهادت مى دهم که کسى که نکوهشش مى کنید ، از آن که مى ستاییدش ، به برترى سزاوارتر است ، و کسى که او را مى ستایید ، به نکوهشْ سزاوارتر است تا آن که بر او عیب مى نهید .
مُغَیره به او مى گفت : «اى حجر ، واى بر تو! از این کار ، دست بکش و از خشم سلطان و قدرتش بترس که بسیارى همچون تو را به کشتن داده است» و سپس از او دست برمى داشت .
پس هماره چنین بود تا آن که روزى مغیره در اواخر دوران حکومتش ، بر منبر سخنرانى کرد و به على بن ابى طالب (علیه السلام) طعنه زد و او و پیروانش را لعنت کرد! که حجر از جاى جَست و فریادى کشید که همه افراد داخل مسجد و نیز آنان که بیرون بودند ، آن را شنیدند و به مغیره گفت : اى انسان! تو نمى دانى که فریفته چه شده اى؟ آیا پیر گشته اى؟ فرمان بده که سهم و روزى ما را که آن را از ما دریغ داشته اى ، بدهند ; چرا که نه تو حقّ این کار را داشته اى و نه آنان که پیش از تو بودند. تو فریفته نکوهش امیر مؤمنان و ستایش مجرمان گشته اى .
سپس بیش از سى تن با او برخاستند و گفتند : به خدا سوگند که حجر ، راست مى گوید . فرمان بده که سهم ما را از [بیت المال] بدهند ; زیرا که ما از این گفته هاى تو بهره اى نمى بریم و به حال ما سودى ندارند (2).(3)1. النّساء : 135 .2. الأغانی : ج 17 ص 137 ، أنساب الأشراف : ج 5 ص 252 ، تاریخ الطبری : ج 5 ص 254 ، الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 488 کلّها نحوه .3. محمد محمدى رى شهرى، دانش نامه امیرالمؤمنین، ج 13، ص 159.