مدح حجر بن عدى توسط امیرالمؤمنین(علیه السلام)
43 بازدید
تاریخ ارائه : 5/6/2013 6:07:00 PM
موضوع: تاریخ و سیره

سوال:

امیرالمؤمنین(علیه السلام) در مدح حجر بن عدى چه فرموده اند؟پاسخ: در تاریخ یعقوبى آمده است در یادکردِ غارت ضَحّاک در قُطقُطانه(1) و فراخوانى امیرالمؤمنین على(علیه السلام) از مردم براى رفتن به جنگش ـ آمده است: حُجر بن عَدى کِندى رو به روى على(علیه السلام) ایستاد و گفت: اى امیر مؤمنان! خداوند، هر کس از [عشیره] من را که دوستدار نزدیکى به تو نیست، به بهشت نبرد !
تو همان گونه عمل کن که وظیفه خود مى بینى؛ چرا که حق، یارى مى شود و شهادت، برترین روزى است. افرادى با خلوص را همراهم کن و با حُسن تدبیرت مرا پشتیبان باش و خداوند، پشتیبان انسان و خانوده اش است. شیطان از دل هاى بیشتر مردم جدا نمى شود تا آن گاه که روحشان از پیکرشان جدا شود.
چهره على(علیه السلام) با شنیدن این سخن از شادى برافروخته شد و حُجر را تحسین کرد و فرمود: «خداوند، تو را از شهادت ـ که من مى دانم تو مرد شهادت و شایسته آنى ـ ، محروم ندارد!»(2).(3)1. قُطقُطانه، جایى در نزدیکى کوفه از سمت صحراى «طف» است. زندان نعمان بن منذر (پادشاه حیره) در آن جا بوده است (معجم البلدان: ج 4 ص 374).2. تاریخ الیعقوبی: ج 2 ص 196.3. ـ محمد محمدى رى شهرى، دانش نامه امیرالمؤمنین، ج 13، ص 157.