شیعیان در زمان پیامبر(ص)
45 بازدید
تاریخ ارائه : 4/27/2013 9:36:00 AM
موضوع: کلام

سوال:

شیعه ادعا می کند که از زمان پیامبر (ص) وجود داشته است، اگر اینگونه است تعدادی از شیعیان زمان پیامبر را نام ببرید؟پاسخ: ابراز علاقه و احترام ، بیان فضایل و سفارش هاى مؤکد پیامبر (صلَّى اللّه علیه و آله و سلَّم) درباره علی بن ابی طالب - که قسمت مهم آن در کتاب هاى حدیث و تفسیر وارد شده است- سبب شد که گروهى در عصر رسالت، ولایت على را به دل بگیرند و به عنوان شیعه على (علیه السَّلام) مشهور شوند. این گروه هسته اوّلیّه تشیع را در صدر اسلام تشکیل مى دادند.
در اینجا اسامى شیعیان بارز على (علیه السَّلام) را که همگى از اصحاب پیامبر (صلَّى اللّه علیه و آله و سلَّم) بودند، در دو بخش نام مى بریم.
از میان بنى هاشم مى توان افراد زیر را نام برد:
1. عبداللّه بن عباس، 2. فضل بن عباس، 3. عبیداللّه بن عباس، 4. قثم بن عباس، 5. عبدالرحمن بن عباس، 6. تمام بن عباس، 7. عقیل بن أبى طالب، 8. ابوسفیان بن حرث بن عبدالمطلب، 9. نوفل بن حرث، 10. عبداللّه بن جعفر بن ابى طالب، 11. عون بن جعفر، 12. محمد بن جعفر، 13. ربیعة بن حرث بن عبدالمطلب، 14. طفیل بن حرث، 15. مغیرة بن نوفل بن حارث، 16. عبداللّه بن حرث بن نوفل، 17. عبداللّه بن أبى سفیان بن حرث، 18. عباس بن ربیعة بن حرث، 19. عباس بن عتبة بن ابى لهب، 20. عبدالمطلب بن ربیعة بن حارث، 21. جعفر بن ابى سفیان بن حرث و.... (1)
از غیر بنى هاشم به عنوان نمونه:
22. سلمان فارسی، 23. مقداد بن اسود کندى، 24. ابوذر غفارى، 25. عمار بن یاسر، 26. حذیفة بن یمان، 27. خزیمة بن ثابت، 28. ابوایوب انصارى، میزبان پیامبر (صلَّى اللّه علیه و آله و سلَّم) در مدینه، 29. ابوهیثم مالک بن تیهان، 30. ابى بن کعب، 31. سعد بن عباده، 32. قیس بن سعد بن عباده، 33. عدى بن حاتم، 34. عبادة بن صامت، 35. بلال بن رباح حبشى، 36. ابورافع غلام آزاد شده رسول خدا (صلَّى اللّه علیه و آله و سلَّم)، 37. هاشم بن عتبه، 38. عثمان بن حنیف، 39. سهل بن حنیف، 40. حکیم بن جبله عبدى، 41. خالد بن سعید بن عاص، 42. ابن حصیب أسلمى، 43. هند بن أبى هاله تمیمى، 44. جعدة بن هبیره، 45. حجر بن عدى کندى، 46. عمرو بن حمق خزاعى، 47. جابر بن عبداللّه انصارى، 48. محمد بن ابى بکر، 49. ابان بن سعید بن عاص، 50. زید بن صوحان عبدى و.... (2)
براى آگاهى از شرح حال و زندگى نامه کامل این افراد مى توان به کتاب هایى که در این زمینه نوشته شده است(3)، مراجعه نمود.(4)1 - الفصول المهمة فى تألیف الأمة، ص 79- 190؛ اصل الشیعة واصولها، ص 53- 54.2 - الفصول المهمة فى تألیف الأمة، ص 79- 190؛ اصل الشیعة واصولها، ص 53- 54.3 - سیدعلى خان مدنى، «الدرجات الرفیعة فى طبقات الشیعة الإمامیة»؛ شرف الدین عاملى (1290- 1377 ق) الفصول المهمة فى تألیف الأمة؛شیخ محمد حسین کاشف الغطاء (1294- 1373 ق)، «اصل الشیعة واصولها»؛ دکتر شیخ احمد وائلى، «هویة التشیّع»؛ شیخ جعفر سبحانی، «شخصیتهای اسلامی شیعه».4 - برگرفته از: راهنماى حقیقت، شیخ جعفر سبحانی، ص:41-45.